free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Avesta

Naski nazdiya vecenune (dihenune)
1 Vacbend Avesta (Zazaki)
2 Gramere Avesta
 
 Naski Avesta:
1 Korda Avesta
2 Vispared
3 Vendidad
4 Yasht
5 Yasna
Avesta (Zazaki), veru (varu)
Avesta (Zazaki) akunava