Avesta (Zazaki) interneta Radio vIrazena

Avesta (Zazaki) avera (ravera)interneta hizu (zu) ma radio vIrezana; ha aniya hatra hIzmet kehena shima; haruu gure ci, tkaeshe ci cia are kerto, vIrashto. Use kurna ma, pairi vidush (vIdva), vaeta newi, kani (hani, xuni), hunare, aniya huuapa (huvapa) fra (vera) shima kena. Ana (Ima) morai shIma rafene Avesta (Zazaki) rashnu hu vinene; rashnu hu para bere; rashnu hu pahe. Ana havadise Avesta (Zazaki) Interneta vecihene (vecenune); shIma hu pai (pawe) neuro radio viri (mengi) radah (makina radyosyune) markatare pohise Emperyalistu, shIma vasaiti (servest, serbest) niye; haruu madia bume (bune) 'Directed energy weapon' ahana. Avesta (Zazaki) adete Avesta hamtash hana Parsi nusena, usa aii (ay) kamna vaeta eso us Gramere (adete) Avesta (Zazaki): Vaeta us daxshtari. Afra havadisi hada Radio vasaiti (rauuas, servesti) zi (yes, kave) Zazay, gama haitya (eresh) radio hamtash tv nIsrena. Haca Avesta, Yasna haite (nugd) 2, 3 (hire) hathra ese. Avesta (Zazaki)
free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

2 Havadise Avesta (Zazaki) haca internata

Havadise Avesta (Zazaki) internata asnai vecihene; mune ci, eresh nushis ci, duta, asta reso zana (mashi); eres, rashnu hya bero; gae (cae) sheho; mashi (zana, merdem) seseho (seho), waire (hvaire) vIdva (vaeta, vidush, vitush) aho; rash huui saho (frasaho), angushai, dangushai hauruu (visa) gaeta (caeta) vieso, vIreso. Mashi (Isuni) aishene duta, asta, havadise ayarine wunene hamtash afra gusheno, gaush (cuish, ganIsh, cunish) vineno. Jamaete (Camaete) use shishtare, drugatare, fiseti ese; uiti ham mashi (zana) ham aniya mashi (merete, merdem) im vinene. Auuat, rashnu aresana, asahane mashi; merdemi (zanay, mashiy) rashnu hunar, fserete, eseve, asha, haem huam vinene hamtash afra bene. Auuata Avesta (Zazaki) isena (wazena), hizhmet kena; hunare, gaone, asna, haem, manangha afra bena, para bena; mashi (vIrai) hizu (hizvo) huua vira ni kene; hi (i) huua afra (aver) bene, uiti marene; merehene hunare huva paoiri (veoiri). Huuatha vinene kane (seni) havadisi hizu hua virazine; hizu hua gushene, wunene, marena, zanane (virkene), vaehane (vaesene, visene), musene. Hi hunar huua ni syazdene (siiazdane), hu niyancane; hi hathra rafene, upasane, manangha hathra vinene. Mashi (Zana) asna ma nishene, rashnu ma ni (me) sInasane ni ma aver shiyaish isane (wazene) avahyara hi rashnu ma padane, shishene (sisane), ezehene, zyan nIshrene use mashi ma, Zazayu, Iranicu hamtash aniya mashi (zanay). Hi gaehe uiti me kere; rashnu ma me averda. Husisiye, haem, huviyete, uvnare hu aver bere (be); waire rashnu hua ahe; hizu (zun, zvan) hua para bere, pahe (pawe). Kes angusha ai va dangusha (dahyaush) ai zi (yes) shima ni beno aver (afra); avahyara pasnu aniya mashi me once. Dreguuati visiy ese ana angusha. Beynehmiha (Bumiyahe) hita, hakurna hua vIraze; angusha huu sravash, namdar (namatar) kere; saire huu ahe; wairyete hizu (zun, zvan), uvnare (hunare), siyasi, sahvan hua vecihe; nemahe paitar huua.
Havadise Huviyeti, Huriyeti va havadise Danghush (Dahyu)
Vengheish huu vengIn vece; asnyai, ayarani ham interneta ham tehere interneta ham radio ham tv hu vIraze: uiti (heweiti) hunar, hizu ayaraine, asnyani ahano; seing (zeing) veri (veoiri, paoiri) angusha, dangusha mashi (zanay) gushene, sraoshene, ashnaone, vIdhwa (vaetish, vidIs) ayasane; duta, asta, havadisi hauruu hizu hua vace, nuse (nIpahe, nIpase), nIshre, ayase; auuata ana hunar ana hizu afra ishuno (shuno); esasi, husise, haem, fsere (fsere), asha, uruhe yenu us sere ci. Vasaite (Servesti, Rauuas) hu ise (wase, waze); yai kes (kas) shima ni (me) nishreno (rahano), ni aii (yi) zi (yes, kave shIma dahano (thwarsheno); shima tashkehe hu vIraze; teshkih, sare (saire), hakurne hu vIraze! vasaiti (azaiti) hu feke (zifenga) me avarde!
Havadise Teri (Teheri, ainyu), Havadise ahum (angush va behnehmihi)
Ma saire (dahmane) bum (bun) zas (dasi) behnehmiha dahyu (dangu) ma ni sinasane ni rashnu ma isene (wazene, vashane); ma huua vasaiti, rashnu huu wairene (-eme); ha i a ana angusha isane (wazene). Dahyu kohanyahistu nuna damga (dImga) nishrene gure (gurve, gare) beynehmihe, vIraze ci radahane (kontroh kene), avisene.
Havadise hunari, hakurnai, ansyai
Yathra hakurna ese, imaseta havadisi ayasene; mahumat, asta, duta nIshrene va ayasene va esehene (rusene): auuata hizu, hunar, adete afra (aver) ishene. Havadise hunari, huvapa, veyve, aniya sengi, kai hvathre, roshuni maidya yairya, aniya rosune havadisi nishrene, vahunene.
Havadise zantu, visa (dewise), dida

Havadise, nazdi danghu (dIngha), visa (deweha), dida havadisi asehe (arese) ci.


Havadise hava

Hae hava danghuya gaehe internata veciho, yata ma waire istasyone hava ahi danghu huva vIraze. Hava dangusha ma nuna (nu, nIka) sereteho (serdeho) serete (serd) ahano. Zima (Zimusyuni, ZImustuni, -ani)) vawre (vafra) esa, gegu pati (raiti) ageriya; koi aurushah, hi eaurush insene (vInsene), haruu asas (caes) wavre gena (seresgena, serescena); wavre (wowre, vowre, vafra) varana; var (axer) visiy zimustani (zimai) ni varano; pati (raiti), adhwani, rauu (raoni) aota (cemet) gene (tebishene, tepIshene). Hava visiy serete (serde) hushk ese; va hakeret yeno. wavre asas asas (caesa caesa) visiy aniya hya (heru) kamna (niteme) ava (auua) yena...
Hamayare (Ham ayare, asnya)
1 Usangha (Havani), usangha, mazge a, visiy sereto; va (wa) hakeret eso; germ (garma) ni (me) ayano; visiy serete (serde) hushko; ravuni (ware, raona) use ci vafra (wavre) esa. Germaine (Germuni) ham cereste (bume) sifra (sifte) ham upaire ci esa (iyena); paoiri (veoiri) baraji serete, aota visiy ahata; vafre (ware, wowre) çuntet gam (metro) vorata (varata); wafra darga za (zema, hara, avara) nIseata, maeta; zime (zimustani) derga ahate. Nuna auuata (hewete) me varana; zime (zimustani) me (ni) derg ahe; derg me ahane. Audarsh, chori, axti visi esata (esta). Germaine upaire sifte (sifre) hamtash adaire (cere) sifti (ci-vre) esa.

2 Rapithwina (Herepita)
Hava kamna sereto (serdo); ho visa (haruu) yairya (mevsim) auuta (avatha) ahano. Herepitwina (Herewithvina) hakeret huuare (huar) eso, raoc (roc, rosht) nIshreno (rahano), mashi (zanay, isun) shene (shune) tare (teher, nishtare) hadisene (nIshene, haisene) .
3 Uz ayarine
Uz ayarine, hava verseno vera shuni (shmuvi, frashmi) serete aho.
4 Smuva (Suna)
.. 5 Aiwistruna ..
6 Sewna ... Ano (No) nazdiya yeno Internet.

3 Hae hawa (hava) Dangushai


Haca Internet vinato, ayasto:
Taw (Zemun, Zeruun, Zervan): sere (yare), yairya (mevsim): zIme; ayare (ansya): yene, 
Sahat: 03:11 PM (uzayairina) EET. Hana (Tarix): 31 ashma maidya zima 2003
Vinaish heru (hya) Xarpet
 Germaine: 48 °F / 9 °C 
 Hise bare (bashe, verapati): 50%, se a pancasa
Howres nIxtaish (nIpataish): 30 °F / -1 °C 
Va: avahain, vIndero
 Aruvest Va: meno (chino)
 Dewse: 30.15 in / 1021 hPa (aishata) 
 Hae: visiy hawrin, 10000 ft /3050 m
 Caesaish, vinaish dergai: -, meno (chino) 
 Hawri (Howri): baxshatIn (sehetIn) hawrin:(SCT) : 3500 ft /1068 m 
 
Hanain ( Tarixi): <
i>Astronomi: dergai ayare 10:12
Zaish Ayare: usanghe 6:29, AM EET
Ayare shiyaish: shumuuu (shun), 4:41 PM EET 
Ashma hishaish (ishaish, berezaish): 6:02 AM EET, usanghe, havana
Ashma ishaish: 3:31 PM EET, uz ayarina
Bingoh (Çapaxchur)
Hae Ansiya: sahat (sat): 02:00 Hana (Xune, Zemun): 31 ashma zima 2003
Ayariniyai, sahat: 02:00 PM EET
Garmaine: 38 °F / 4 °C 
Hisa bare (verepeti): 95%
Howres isa (nixta, nipta): 37 °F / 3 °C 
Va DGD at 3 mph / 4.8 km/h 
Aruvest va:
Dews: N/A in / - 
Hae : reu axer (var)
Caesaish (Vinaish Durati): 6 mil / 10 kilometre 
UV 1
Tarixin (Hanin, XunIn) <
i>Astronomi
 Derga Ayare 10:11
Ayere zaish: 6:25 AM EET, usanghe, havana
Ayare shiyaish: 4:36 PM EET shuni (aiwistruna, shumuu)
Ashma hishaish (izaish, berezaish): 5:58 AM EET
Ashma shiyaish: 3:25 PM EET
Erzingan
Garmaine: 46 °F 8 °C 
Nem orani 58%
Dews: N/A in / - 
Hae visiy hawrIn: 2:00 PM EET
Aniya Sehri (Soithri):
Mamaki: .... 

Diyarbakr (DiyarbekIr):...
Erzurum: ..

Sevas:
Bayburt: ..

Sivereg va Ruha: ..

Semsur: ..
SiIrt:..
Tatvan:..
 
4 Hawa pawaish (paish)
Yene: hese (henseyin) hawrIn, berez: 42° F. / 6° C. 
Yene shewna: hese (hensein) hawrIn adair (nezm, niteme): 33° F. / 1° C. 

Peyene (Sene, Shenve, Shenbe): hese hawreIn, berez: 42° F. / 6° C. 
Peyene shewna: Hense hawrIn adair (nezm, niteme): 33° F. / 1° C. 

Bazar (sheme, KIro, Shembe (Shemve, Shenbe): hense hawrIn: 44° F. / 7° C. 
Bazar (Sheme (Seme, Shembe, Kiro) Sewna: haeha axer (vari), adair (nezm, niteme): 33° F. / 1° C. 

Viseme (DIsheme): Axer (Var) hehahe, barez (berz): 44° F. / 7° C.
Viseme (DIsheme) shewna: var (axer) nezm (adair, niteme): 35° F. / 2° C.

Hireseme (Sesheme): haeha axer (var), berz (barez): 41° F. / 5° C.
Hireseme (Sesema) shewna: haeha axer (var): hense hawrIn, adair (niteme, nezm): 28° F. / -2° C.
Charsheme (Charhsheme): hese (hensein) hawrIn, berz (barez): 41° F. / 5° C. 
Charshame (Charshemve, Charsembe) shewna: vihaish (baxshaish, sehaish) hawrin, niteme (adari, nezm): 26° F. / -3° C. 
Posheme (Pansheme, Poshemve, Poshembe): vihaish (baxshaish, sehaish) hawrin, berez: 41° F. / 5° C.
Posheme (Pansheme, Pansemve, Posemve, Poshenbe, poshembe) sewna: vihaish (baxshaish, sehaish) hawrin, niteme (adari, nezm) 26° F. / -3° C.
Haca Avesta (Zazaki) mor 19, 2003